vb20

vb 20


bakelit dose

bebrit [attrib.]

c. 1930

h.xb.xt. 5x11x9cm

36 eur.