mk063

mk 063


vase

royal bonn [attrib.]

c. 1910

h. 14,4cm

48 eur.